Ad

Tiếng AnhTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng ÝBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban Nha

[턴제 RPG] 파이널 삼국지 - Tải xuống APK

[턴제 RPG] 파이널 LES

Tải xuống miễn phí APK android [턴제 RPG] 파이널 삼국지 APK
Tải xuống miễn phí APK Android [턴제 RPG] 파이널 삼국지

 

MÀN HÌNH:

 

MÔ TẢ ỨNG DỤNG:

Tải xuống ứng dụng này có tên [턴제 RPG] 파이널 삼국지.

■ 15 차 업데이트 내용
금낭 추가, 장수 연마, 진급 확장, 각성 장수 추가, 형주 탈환 추가

■ 매일 매일 진행 하는 이벤트 와 대박 혜택
쏟아 LES 는 알차게!
없 진행 벤트.

■ 서버 오픈 이벤트
무 과금 7 일만 게임 해도 황색 장수 덱 을 맞출 수 있는 게임 ~!
서버 오픈 7 일 동안 매일 1 가지 황색 장수 를 얻을 수 있다 !!

■ 삼국 의 운명 LES 막 전투!
을 부활 저 LES!
야말로 태어나, 삼국 영웅 과 함께 벼라!

■ 치열한 6 대 6 턴제 전투 로 전략 의 우위 를 과시 하라!
시너 영웅 의 시너 LES!
특징 과 들의 으로 전략!

■ 삼국 LES 배경 으로 한!
똑같은 노가다 는 더 상
에 따라 오픈, 연무, 팀전, 토너먼트 등 다양한 경쟁!
에 따라 보상 전리품!

■ 키우다 보니?
초반 에 길 을 잘못 들어서 게임 을 할 의욕 을 잃으 시 는 경우 가 있으시 나요?
성장 자원 을 모두 돌려 주는 완벽한 복원 시스템! 진형 을 바꾸고 싶다면 국가 이동!
전략 원하는 조합 전략 RPG!

■ 귀엽게, 때로는 멋지게! 새롭게 태어난 삼국 영웅 들!
두가지 모드 로 감상 할 수 있는 움직이는 삼국 영웅 의 일러스트!
SD 삼국 영웅 들 ảnh 화려한!

파파 삼국 LES 아래와 같은 권한 요청.
[Hướng dẫn quyền truy cập]
- 필수 권한
* READ_PHONE_STATE
* GET_ACCOUNTS
- 고객 응대 에 필요한 단말기 정보 수집 을 위한 전화 기능 엑세스 권한 을 요청 합니다.

* WRITE_EXTERNAL_STORAGE
* READ_EXTERNAL_STORAGE
- 외부 저장 공간 에 데이터 를 저장 하거나, 읽어 오기 위한 읽고 / 쓰기 권한 을 요청 합니다.

* GHI ÂM
- 이용자 간 음성 녹음 및 전송 을 위해 마이크 권한 을 요청 합니다.

▶ Cách rút quyền truy cập
- 운영체제 6.0 이상: 설정> 어플리케이션 관리자> 앱 선택> 권한> 접근권 한 철회 가능
- 운영체제 6.0 미만: 접근권 한 철회 가 불가능 하므로, 앱 삭제 로 철회 가능

--------------------------------------------------
* 펍 고객 센터: 1666-7198 / 평일 10:00 ~ 19:00 동안
* 공식 카페 -http: //cafe.naver.com/finaltk
* 페이스 -https: //www.facebook.com/gamepub.pr
----
개발자 연락처:
1666-7198

Tin cập nhật:

1. 일부 단말기 해상도

Tải xuống từ Google Play

 

 

Tải xuống miễn phí Android [턴제 RPG] 파이널 삼국지 từ ApkOnline.net

Ad

ỨNG DỤNG TRỰC TUYẾN ANDROID MỚI NHẤT

Ad