ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്
ApkOnline ലോഗോ

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

TAXI.RIO ഡൗൺലോഡ്

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് TAXI.RIO APK

ടാക്സി.റിയോ

ഔദ്യോഗിക ആപ്പും ഗെയിമും

ApkOnline ആണ് വിതരണം ചെയ്തത്

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

Ad


 

വിവരണം

TAXI.RIO എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

O TAXI.RIO é um aplicativo de mobilidade urbana da Prefeitura que assegura qualidade e segurança para os usuários do serviço de táxi do Rio de Janeiro.

Com o TAXI.RIO, hoje você consegue solicitar corridas para uma frota selecionada por estar 100% em dia com suas obrigações cadastrais, tendo certificados e vistorias atualizados e ficha rãocidos.

വോസി പോഡെ ഉസാർ ഓ സെർവിക്കോ എം ഡിഫറന്റസ് ഒപ്സെസ് ഡി ഡെസ്കോണ്ടോ ഇ ഡിസ്പോണിബിലിഡേഡ്, ഡി അകോർഡോ കോം എ സുവ കൺവീനിയൻസിയ. E o valor a pagar é demonstrado com clareza, sem Taxas escondidas.

Tudo isso usando as tecnologias que você já conhece, com a segurança que só o TAXI.RIO പോഡ് ഓഫ് ഓറെസെർ കോമോ ഒർഗാവോ ഫിസ്കലിസഡോർ.

പ്രധാനപ്പെട്ടത്: നാ സെഗുണ്ട വേർസാവോ, ഓ പഗമെന്റോ പെലോ കാർട്ടോ ഡി ക്രെഡിറ്റോ എംബാർകാഡോ നോ അപ്ലികാറ്റിവോ ജാ എസ്താറാ ഡിസ്പോണിവൽ. പാരാ ഇസ്സോ, ഒരു പ്രിഫീറ്റ്യൂറ ടാംബെം എസ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രൂയിൻഡും മോഡലോ ഡെ നെഗോസിയോ ഇൻഡിറ്റോ പാരാ ഓ മെർകാഡോ പബ്ലിക്കോ, അട്രാവെസ് ഡി ഉം സിസ്റ്റമ ക്യൂ പെർമിറ്റിരാ ക്യൂ ഓ പഗമെന്റോ ഡാ കോറിഡ പെലോ കാർട്ടോ ചെഗ് ഓ ടാക്‌സിഡോസ് ബേസ് പേസ് നെ.

O TAXI.RIO ഹോജെ:
- കാഡസ്ട്രോ ഡി ടാക്സിസ്റ്റാസ് വാലിഡഡോ പെല സെക്രട്ടേറിയ മുനിസിപ്പൽ ഡി ട്രാൻസ്പോർട്ടസ്
- വിഷ്വലൈസോ ഡോസ് കാറോസ് പ്രോക്സിമോസ് നോ മൊമെന്റോ ഡോ പെഡിഡോ
- എസ്‌കൊൾഹ ഡോ സെർവിക്കോ പോർ ഫെയ്‌സ ഡി ഡെസ്‌കോണ്ടോ
- Solicitação de táxis por proximidade
- വിഷ്വലിസാസോ ഡോ പെഡിഡോ കൺഫർമഡോ കോം ഐഡന്റിഫിക്കസോ ഡോ ടാക്സിസ്റ്റ (ഫോട്ടോ, മോഡലോ ഇ പ്ലാക്ക) ഇ ടെമ്പോ എസ്റ്റിമഡോ ഡെ ചെഗഡ ഡോ ടാക്സി
- അകോമ്പൻഹമെന്റോ ഡാ റോട്ട ഡോ ടാക്സി അറ്റേ ഓ ലോക്കൽ ഡി ഇൻസിയോ ഓ ലോ ലോക്കൽ ഡോ ഡെസ്റ്റിനോ
- വിഷ്വലിസാകോ ഡോ ട്രാജെറ്റോ ഇ ടെമ്പോ ഡി ചെഗാഡ അറ്റെ ഓ ഡെസ്റ്റിനോ (കോം ട്രാഫെഗോ റിയൽ)
- Demonstrativo do valor a pagar (valor apurado, descontos, bandeirada)
- Avaliação do taxista
- Histórico de corridas (സൈറ്റ് ഇല്ല)

ഓ ക്യൂ വെം പോർ ഐ?
O TAXI.RIO ടെം ഉം പ്ലാനെജമെന്റോ ഡി എവലൂസാവോ കോം ടിനുവ, കോമോ ഒകോർറെ കോം എ മയോറിയ ഡോസ് സെർവിക്കോസ് ഡിജിറ്റൈസ്.

Em linhas gerais, seguem alguns dos principais desenvolvimentos que já estão previstos para que o TAXI.RIO possa se tornar um serviço completo para atender as do cidadão:
- വേർസാവോ ഐഒഎസ്
- Comunicação por mensagem entre passageiro e taxista
- Pagamento de corrida integrado no aplicativo ("വൗച്ചർ")
- ഡയറിസിയോണമെന്റോ ഡോ പെഡിഡോ എ ടാക്സിസ് ഡി അകോർഡോ കോം ഓ മെയോ ഡി പഗമെന്റോ
- ഒരു ക്ലയന്റ്സ് കോർപ്പറേറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക
- അജൻഡമെന്റോ ഡി കോറിഡ
- പ്രൊമോസെസ് ഇ ബോണിഫിക്കസ് പെലോ യൂസോ ഡോ സെർവിക്കോ
- ഇൻസെന്റിവോസ് à participação nas avaliações
- Captura de corrida na Rua (സെം പെഡിഡോ പെലോ അപ്ലികാറ്റിവോ)
- സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്ക ഡി ടാക്സിസ്റ്റ എം കാസോ ഡി ഡെസിസ്റ്റൻസിയ ഡി ടാക്സിസ്റ്റ കൺഫർമഡോ
- റിക്കർസോസ് ഡി അസെസിബിലിഡേഡ് ഇൻറർനാസിയോണൈസ് നോർമാസ് കൺഫോം
- മൾട്ടി-ഇഡിയോമകളെ പിന്തുണയ്ക്കുക
- Botão de panico para emergências: acionamento do Centro de Operações Rio (COR)

അപ്ഡേറ്റുകൾ:

- പ്രകടനവും ഉപയോഗവും.

 

 

ApkOnline.net-ൽ നിന്നുള്ള TAXI.RIO

Ad


Ad