ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്
ApkOnline ലോഗോ

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

Chong Lua Dao Download

Download Chong Lua Dao APK

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

Ad


വിവരണം

Run this app named Chong Lua Dao or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

ChongLuaDao (CLD) is a non-profit project, officially started on December 27, 2020 - it has a great ability to protect users from phishing and scammers with real-time alerts by using the power of ChongLuaDao's community who loves and cares for Internet users in Viet Nam. Because of the non-profit project, there are still many features that are not completed and hope that it will soon receive many comments from the community for development.

More about ChongLuaDao (CLD): Have you ever wondered how to check if a website is safe? Is it a website with bad content? Is it a fake website?. We bring your destiny and protect you from webpages on Facebook, Youtube, TikTok, fake websites ... which contains malicious code, scam pages, fake pages, phishing, and bad content.

ChongLuaDao (CLD) urges the community to engage to protect people around them and at the same time protect themselves against online threats that only humans can detect.

Our main goals are to help users staying protected while you search, shop, and surf the web by checking trusted websites against our databases.
Run or download Chong Lua Dao using our android online emulator from ApkOnline.net

അധിക വിവരം:

Developer: Chong Lua Dao

തരം: ഉപകരണങ്ങൾ

ആപ്പ് പതിപ്പ്: 1.0

ആപ്പ് വലുപ്പം: 6.7M

അഭിപ്രായങ്ങള്:

Very nice application for security on Androi devices

Ủng hộ ứng dụng của người Việt. Rất đáng trân trọng sự đóng góp của các bạn với cộng đồng. Bản cập nhật ad có thể thêm tính năng ẩn nét vẽ mật khẩu ứng dụng thì tốt.

nhiều lần mở khoá màn hình k dc khi app. này dang chạy

Ứng dụng tuyệt vời. Ủng hộ ứng dụng của người Việt

Thêm chức năng mở ứng dụng với finger.'

Ad


Ad