ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്ജർമ്മൻഇറ്റാലിയൻപോർച്ചുഗീസ്റഷ്യൻസ്പാനിഷ്

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

DOODIS2 - the doodling app - APK Download

Download DOODIS2 - the doodling app APK

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ:

Ad


 

ആപ്പ് വിവരണം:

Run this app named DOODIS2 - the doodling app or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

Developed to draw different types of doodles. Doodis2 is wonderful for sketching caricatures for beginners. Originally the app was designed for caricatures, but the features are well suited for doodling especially pictories.

The original app takes what is really necessary in caricature drawing and made it simple so that anyone can draw caricatures even if you are a beginner or just someone who just wants to see if you can draw caricatures (like me). The photo feature allows you to trace the original pictures.

There is sketch mode if you want to start from scratch or you can use photo and start from there.

Combining photo and your drawing, you can create interesting, unique pictories.

Another key feature is playback (time lapse) which you can use a screen capture app to convert into a video. It is really fun to see.
Run or download DOODIS2 - the doodling app using our android online emulator from ApkOnline.net

Ad

ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ ആപ്പുകൾ

Ad