ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്ജർമ്മൻഇറ്റാലിയൻപോർച്ചുഗീസ്റഷ്യൻസ്പാനിഷ്

ApkOnline ഫേവിക്കോൺ

Billiards Ball Online Offline - APK Download

Download Billiards Ball Online Offline APK

 

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ:

Ad


 

ആപ്പ് വിവരണം:

Run this app named Billiards Ball Online Offline or download it using ApkOnline. You can do it using our Android online emulator.

Eight-ball (also spelled 8-ball or eightball, and sometimes called solids and stripes, spots and stripes[1] or highs and lows) is a pool billiards played on a billiard table with six pockets, cue sticks, and sixteen billiard balls: a cue ball and fifteen object balls. The object balls include seven solid-colored balls numbered 1 through 7, seven striped balls numbered 9 through 15, and the black 8 ball. After the balls are scattered with a break shot, a player is assigned either the group of solid or striped balls once they have legally pocketed a ball from that group. The object of the game is to legally pocket the 8 ball in a "called" pocket, which can only be done after all of the balls from a player's assigned group have been cleared from the table.

The game is the most frequently played discipline of pool, and is often thought of as synonymous with "pool". The game has numerous variations, mostly regional. It is the second most played professional pool game, after nine-ball, and for the last several decades ahead of straight pool
Run or download Billiards Ball Online Offline using our android online emulator from ApkOnline.net

Ad

ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓൺലൈൻ ആപ്പുകൾ

Ad